Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomsten

Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden

Artikel 2. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als af fabriek (incoterm EXW), tenzij anders overeengekomen. Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaat, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden

De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.

Artikel 4. Levering en risico

Indien af fabriek (EXW) levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de koper. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van het vervoermiddel berust bij de koper. Indien bij transport voor risico van koper beschadigingen en / of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op het daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daar voor niet aansprakelijk. De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard: a. bij levering af fabriek (EXW), zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen. b. bij franco magazijn (DAP) levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost. Bij levering franco (DAP) werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat verkoper zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

Artikel 5. Levering en afroep

In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Hoeveelheid

Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7. Hoedanigheid, kwaliteit en reclames

Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnedenhoedanigheid van de zaken. Indien niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan de verkoper. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voor zover de zaken niet verwerkt zijn. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel her levering van zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke. In het geval van bemiddeling (intermediair) kan L-Projects B.V. nimmer en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het materiaal geleverd door de fabrikant waarvoor bemiddeling heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Emballage

Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.), wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht. Voor geretourneerde emballage, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden. In afwijking hiervan is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 10. Retourzendingen

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 15% van de corresponderende factuurwaarde. Producten speciaal in opdracht van de kopende partij geproduceerd kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 11. Overmacht

Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten. Bij niet-nakoming door koper van enigerlei verplichting tegenover de verkoper, of in het zicht van faillissement van koper, is verkoper gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen. De verkoper zal in deze gevallen gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling

13.1. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
13.2. Indien de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de koper zonder daar een sommatie of ingebrekestelling voor is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande nog niet vervallen facturen van de verkoper direct en volledig opeisbaar.
13.3. De koper is in geval van verzuim een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand. 5
13.4. In geval van verzuim komen alle kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat der verkoper de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.
13.5. Indien de koper tekort schiet in de nakoming van enige overeenkomst met de verkoper en / of indien er bij de verkoper – vooraf aan de geplaatste order- anderszins gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, totdat de koper (aanvullende) zekerheid voor het nakomen van alle overeenkomsten heeft verschaft.

Artikel 14. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen

Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter voor de rechtbank te ’s-Hertogenbosch in Nederland. Koper heeft evenwel tot een maand nadat verkoper zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR KERAMISCHE WAND- EN VLOERTEGELS EN AANVERWANTE ARTIKELEN

Artikel 1. Haarscheuren

Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden afgeleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.

Toelichting

Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor het niet haarscheuren gegeven.

Artikel 2. Hoedanigheid

De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper de bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

Artikel 3. Hoeveelheid

De aantallen worden aangegeven per vierkante of strekkende meter, in de regel zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Specificatie en levertijd

De koper dient binnen 14 dagen nadat de verkoper hem schriftelijk om een specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen. De verkoper heeft het recht de koper schriftelijk, onder verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om binnen 14 dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de koper hieraan niet dan is de verkoper gerechtigd hem de hogere kosten in rekening te brengen, welke eventueel het gevolg zijn van niet tijdig ontvangen van de benodigde specificatie. De overeengekomen levertijden en afroeptermijnen nemen eerst een aanvang, nadat de koper specificatie heeft verstrekt. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden heeft de koper in het daar bedoelde geval niet het recht tot afroepen, zolang hij geen specificatie heeft verstrekt.